19
mar 2020

Information om distansundervisning

Från den 18 mars har Almåsgymnasiet endast fjärr- eller distansundervisning.
Undervisningen fortsätter alltså men i annan form än vanligt.
Du som elev måste ta ett extra stort ansvar för dina studier.
Behöver du hämta något på skolan kan du göra det.

Endast fjärrundervisning på gymnasiet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens har beslutat att ersätta den ordinarie undervisningen med fjärr- och distansundervisning. Beslutet tas för att förhindra vidare smittspridning på skolorna och förvaltningen, efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Alla våra
4400 elever i gymnasieskolan berörs
Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten eller Skolverket lämnar nya rekommendationer.

Vad betyder då detta för dig som elev?

Ingen inställd undervisning
Undervisningen fortsätter inom gymnasieskolorna och gymnasiesärskolans nationella program. Skillnaden är att den ges som fjärr- och distansundervisning. Detta innebär att du som elev inte ska komma till skolan. Skolans personal är däremot på arbetet som vanligt för att stötta dig i undervisningen. Via PingPong håller du kontakt med dina lärare och får där också fler instruktioner. Du kommer att få mer information om hur dina lärare kommer att lägga upp undervisningen i olika kurser.

Du som gör praktik
Läser du vid gymnasieskolan eller gymnasiesärskolans nationella program och just nu genomför din lärlingsutbildning, APL (arbetsplatsförlagt lärande eller lärande) ska du fullfölja den arbetsplatsförlagda delen i din utbildning. Du ska också följa de rekommendationer som gäller för den arbetsplats som du befinner sig på.

Ingen inställd undervisning!
Från och med onsdag 18 mars, kommer skolan hållas stängd för en tid framöver. Undervisning kommer dock att fortsätta som fjärr- och distansundervisning. Detta innebär att du som elev inte ska komma till skolan. Skolans personal är däremot på arbetet som vanligt för att stötta dig i undervisningen.

Onsdag 18 mars, har eleverna studiedag med fokus på att se över sin studiesituation och planera för vidare arbete i ämnena och ta igen eventuella rester. Från och med torsdag morgon planeras för att fjärrundervisningen ska komma igång enligt schema.

Eleven förväntas följa undervisningen, genomföra och redovisa de arbetsuppgifter som tilldelas i respektive kurs. Målsättningen är att betygsättning i så hög utsträckning som möjligt ska kunna säkras inom ramen för ordinarie läsårstid. Du kommer att få mer information om hur dina lärare kommer att lägga upp undervisningen i olika kurser.

Du som gör praktik
Du som just nu genomför din lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande ska fullfölja den arbetsplatsförlagda delen i din utbildning. Du ska också följa de rekommendationer som gäller för den arbetsplats som du befinner sig på.

Skolans öppettider
Skolan kommer att hållas öppen denna vecka ut mellan kl 08.00-12.00 för elever som behöver hämta material. Ingång endast via huvudentrén.

Elever som har behov av att träffa elevhälsoteamets professioner (kurator, skolsköterska, specialpedagog, syv) eller datorsupport är välkomna att boka tid för sådana besök via telefon eller pim.


Det här beslutet gäller tillsvidare.